โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
คณะผู้บริหาร

นายปุรเชษฐ์ มธุรส
ผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร

นายศิริชัย จิตสว่าง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจินดา บุญคง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวัชรกร สุรินทร์
ครู คศ.4

นางจตุพร สุรินทร์
ครู คศ.3

นางสาวระวีวรรณ เอกา
ครู คศ.3

นางศิริวัฒนา ยุ้งทอง
ครู คศ.3