โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.24 KB
Adobe Acrobat Document กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.63 KB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่-พ.ศ.2539   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.03 KB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก-พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 200.02 KB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 214.58 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.-การศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.94 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.89 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.96 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.14 KB
Adobe Acrobat Document พรบข้อมูลข่าวสารของราชการ 40   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.39 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.39 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2551   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.36 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.82 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 267.87 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.84 KB
Adobe Acrobat Document รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB