โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf29K7t4XZR0qGcPbIld7hDGYDRd9JVRmmRkXOxcBKoZIneSw/viewform