โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน-ประจำปีงบประมาณ-2564https://drive.google.com/file/d/12CzKHCzOSkBPyLHtPRF-ixdgduSomWOq/view?usp=sharing