โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ https://drive.google.com/file/d/1CxFhhEtnvfknUxbgGsVEmjcO0X4DGgeP/view?usp=sharing