โรงเรียนปายวิทยาคาร
104 หมู่ 4 ถนนราษฎร์ดำรง  ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 0-5369-9216
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานประเมินตนเอง https://drive.google.com/file/d/1CC87YyKbx8GNAO5B4FLIE2pqxYNp3G5K/view?usp=sharing